COMPLIANCE

ÚVODNÍ SLOVO SPOLEČNOSTI

Mezi základní hodnoty naší společnosti řadíme poctivost, čestnost, odpovědnost a lidskost. Díky tomu jsme schopni si neustále budovat důvěru našich zákazníků, ale i spolupracovníků i obchodních partnerů.

Směrnice Compliance obsahuje požadavky na dodržování zákonů, pravidel a etických zásad. Pomáhá nám vytvářet základ pro další úspěšnou spolupráci a rozvoj naší společnosti.

  1. Lidská práva a rovné zacházení

Dodržování a respektování lidských práv je dáno Všeobecnou deklarací lidských práv, přijatou OSN. Respektujeme, chráníme a podporujeme platné předpisy na ochranu lidských práv a práv dětí, odmítáme jakékoli využívání dětské práce, nucené a povinné práce i jakoukoli formu moderního otroctví. To platí nejen uvnitř našeho podniku, ale také i pro chování našich obchodních partnerů a naše chování vůči nim. Pokud zaznamenáme indicie o porušování lidských práv na pracovišti, je naším prioritním úkolem tomuto zabránit.

Podporujeme rovné zacházení, slušné a tolerantní jednání. Všem poskytujeme stejné šance. Nikoho nediskriminujeme a nestrpíme jakoukoli diskriminaci na základě etnické, či národnostní příslušnosti, pohlaví, vyznání, věku, postižení, sexuální orientace, barvy pleti, politických postojů, sociálního původu či ostatních zákonem chráněných znaků. Nepřipustíme šikanu na pracovišti a nerovné zacházení. Pokud to bude nutné, informujeme o tom svého nadřízeného a situaci řešíme.

  1. Korupce, uplácení, praní špinavých peněz

Korupce má celosvětové závažné důsledky. Proto bojujeme proti korupci a transparentními procesy se snažíme eliminovat jednání, která by vzbuzovala byť jen dojem korupčního jednání.

Korupce má mnoho podob (peněžité a věcné dary, pozvánky, sponzorské dary apod.) Je zakázáno požadovat, přijímat, nabízet nebo dávat přímé či nepřímé úplatky. Naproti tomu je dovoleno účastnit se obvyklých obchodních obědů a pohoštění, jakož i přijímat a dávat pozornost ve formě malých věcných dárků. Podplatitelnost zaměstnanců škodí podniku i jeho zákazníkům a poškozuje i dobrou pověst společnosti. Pokud se někdo nechá podplácet, dopouští se trestného činu se všemi důsledky z toho vyplývajících.

Získáme-li indicie o korupci, oznámíme to bez zbytečného odkladu na kontakty v závěrečné kapitole.

Pečlivě prověřujeme identitu zákazníků, obchodních partnerů a dalších externích subjektů, se kterými chceme uzavírat obchody. Naším deklarovaným cílem je udržovat obchodní vztahy pouze se seriózními partnery, jejichž podnikatelská činnost je v souladu se zákonnými předpisy a jejichž provozní prostředky jsou legitimního původu.

Došlé platby bez zbytečného odkladu přiřazujeme odpovídajícím plněním a provádíme zaúčtování, čímž zajistíme transparentnost všech peněžních toků.

  • Účetnictví, finanční výkaznictví, daně

Veškeré naše účetní transakce jsou prováděny v souladu se zákonnými podmínkami pro účetnictví a finanční výkaznictví. Veškeré daňové povinnosti a odvody jsou prováděny zodpovědně a včas. Hospodaření podniku a dodržování všech pravidel prochází kontrolou nezávislého auditora. Jsme si vědomi, že pokud dojde k nesrovnalostem a pochybení, může to mít závažné důsledky jak pro podnik po hospodářské stránce, tak může vést i k poškození jeho pověsti.

V případě zjištění i drobného pochybení je potřeba každý incident nahlásit svému nadřízenému nebo statutárnímu orgánu společnosti.

  1. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zaměstnanost

Dbáme na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci všech našich zaměstnanců v rámci aktuálně platných zákonů a ustanovení. Pravidelně zajišťujeme proškolení všech zaměstnanců. Dodržujeme stanovená pravidla, používání ochranných prostředků a ochranných oděvů, dodržování pracovní doby a přestávek na oddech a odpočinek, provádění zdravotních prohlídek, zajištění kontrol a revizí vybraných strojů a zařízení, pravidelných kalibrací nářadí a pracovních prostředků, atd.

Nikdy neohrožujeme svým jednáním zdraví a bezpečnost svou ani svých kolegů či obchodních partnerů. V případě jakýchkoli zjištění ihned informujeme svého nadřízeného. V případě potřeby vytváříme preventivní opatření.

Zasazujeme se o to, aby všichni naši zaměstnanci měli řádně sjednané pracovní smlouvy včetně pracovních podmínek a popisů práce a byli za svoji práci adekvátně a spravedlivě odměňováni

Netolerujeme žádné ilegální zaměstnávání a práci načerno.

  1. Střet osobních zájmů

Soukromé zájmy se nesmí prosazovat na úkor podniku a společnosti. Má-li zaměstnanec osobní, rodinné, finanční či jiné vazby k partnerovi podniku či jeho zaměstnancům, jež by mohli ovlivnit objektivitu rozhodování nebo jednání v rámci výkonu práce, musí o tom informovat svého nadřízeného nebo vedení společnosti.

  1. Ochrana životního prostředí

Jako podnik neseme odpovědnost za ekologičnost a trvalou udržitelnost produktů, lokalit a služeb. Upřednostňujeme ekologické, pokrokové a efektivní technologie a prostředky. Dbáme na nakládání se zdroji a energií účelně a úsporně. Staráme se o to, aby naše aktivity měli co nejmenší dopad na životní prostředí, třídíme veškerý odpad a necháváme ho ekologicky zlikvidovat

  • Ochrana osobních údajů, bezpečnost a ochrana informací, znalostí a duševního vlastnictví

Chráníme osobní údaje zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, obchodních partnerů. Osobní údaje shromažďujeme, zpracováváme, využíváme a ukládáme pouze v souladu se zákonnými požadavky a duchu směrnic o GDPR .

Všechny části systému pro zpracování OÚ jsou zabezpečeny tak, aby byla zajištěna důvěrnost, integrita, dostupnost, prokazatelnost a odolnost chráněných informací a aby se zabránilo neoprávněnému internímu a externímu využití. V případě pochybení se obrátíme na osobu odpovědnou za GDPR v našem podniku nebo na specializovaná pracoviště ÚOOÚ.

Při své práci se budeme řídit výhradně firemními směrnicemi GDPR.

Dodržujeme pravidla a směrnice pro bezpečnost IT systémů, pracujeme pouze se zabezpečenými daty a softwary, všechny důležité přístupy jsou chráněny heslem

Žádný zaměstnanec nesmí neoprávněně poskytnout interní obchodní, provozní či technické informace třetím osobám.

  • Náš oznamovací systém

Žádný zaměstnanec, který s čestným úmyslem oznámil porušení směrnice Compliance a který se sám neprovinil, se nemusí za své jednání obávat postihů. Dodržování zákonných předpisů a interních pravidel je naší nejvyšší prioritou. Úspěch naší společnosti je založen na bezúhonnosti a dodržování předpisů. Pro splnění těchto standardů je důležité dozvědět se o potenciálním pochybení zaměstnanců nebo dodavatelů a zastavit je.

Klíčovým pilířem našeho oznamovacího systému je zásada procesní spravedlnosti. Zaručuje také maximální možnou ochranu oznamovatelů, osob, kterých se to týká, a zaměstnanců, kteří se podílejí na vyšetřování oznámeného pochybení.

To zahrnuje také nabídku možností anonymního oznámení a komunikace. Ujišťujeme, že nebudeme provádět žádné kroky k identifikaci anonymních oznamovatelů, kteří nezneužívají náš oznamovací systém. Odvetná opatření vůči oznamovatelům a všem osobám, které přispívají k vyšetřování nebudou tolerována. Osoby, které jsou s případem nějakým způsobem propojeny, jsou považovány za nevinné, dokud se porušení zákona neprokáže. Vyšetřování budou probíhat s maximální důvěrností. Informace budou zpracovány spravedlivým, rychlým a chráněným postupem.

Naším prvním partnerem v případě dotazů či nejasností ohledně zásad chování je náš nadřízený pracovník nebo zaměstnanec personalistiky. Kromě toho se můžeme obrátit na dozorčí radu společnosti nebo využít pomoci společnosti Škoda Auto a Porsche ČR prostřednictvím následujících kontaktů:

Podnět můžete podat 365 dní v roce, 24 hodin denně na mezinárodním bezplatném čísle: +800 444 46300*.

Pokud váš telefonní operátor nepodporuje bezplatnou službu, můžete zavolat na následující zpoplatněné číslo: +49 5361 946300.

Pro kontaktování vyšetřovacího útvaru společnosti můžete využít webovou komunikační platformu v mnoha jazycích BKMS. Tento systém je důvěrný a technicky zabezpečený.

Link: https://www.bkms- system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16&c=-1&language=cze

Společnost Porsche Inter Auto CZ jmenovala jako ombudsmany externí právníky. Ti poskytují poradenství ohledně oznamovacího systému nebo zajišťují, aby byla oznámení od oznamovatelů na přání anonymně předávána vyšetřovacímu útvaru.

Pokud se chcete obrátit na ombudsmana, najdete jeho kontaktní údaje zde:

https://www.ombudsmen-of-volkswagen.com/

COMPLIANCE vytváří právní rámec, ve kterém se můžeme pohybovat a který nás má chránit před sankcemi. Nezávisle na tom, jací jsme, jaký je náš původ, orientace či přesvědčení, jaké máme úkoly či zodpovědnosti, naším chováním a jednáním neseme odpovědnost za úspěch našeho podniku a přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji. Naše společné hodnoty určují, jak pracujeme, rozhodujeme a jak odpovědně se chováme k sobě navzájem i k ostatním.

AUTOS, spol. s r.o., Palackého 154, 679 72 Kunštát

V Kunštátě dne 15.6.2023